EXPRESS TOOLS – BIBLIOTEKI NARZĘDZI ROZSZERZAJĄCYCH MOŻLIWOŚCI PROGRAMU AUTOCAD

Część II – polecenia dotyczące tekstu

            Pakiet Express Tools  to zbiór narzędzi zwiększających wydajność i funkcjonalność programu AutoCAD. Można go zainstalować jako część pierwotnej instalacji produktu albo w późniejszym terminie za pomocą apletu „Dodaj lub usuń programy” w Panelu sterowania.

Pakiet ten jest dostępny w oryginalnej postaci, tylko w języku angielskim, jest udostępniany użytkownikowi bezpłatnie i nie jest objęty pomocą techniczną (firma Autodesk nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za prawidłowość i/lub efektywność jego działania).

Narzędzia Express Tools_tekst

      1. ARC-Aligned Text (ARCTEXT) – Umieszcza tekst wzdłuż łuku

tekst po luku

1 – zmiana kierunku tekstu (tekst pisany z prawej do lewej), np. FIMADE -> EDAMIF

2 – „DRAG WIZARD” – steruje zachowaniem tekstu podczas przesuwania łuku (gdy nastąpi zmiana łuku z wypukłego w wklęsły, wówczas tekst również zostanie przeniesiony powyżej lub poniżej łuku

3 – Funkcje sterujące wyrównanie tekstu względem łuku

4 – Funkcje sterujące lokalizacją tekstu względem łuku (pod lub nad nim)

5 – Funkcje sterujące zwrotem tekstu względem łuku (tekst pisany z prawej do lewej lub obrócony o 180⁰)

6 – Funkcje sterujące wysokością tekstu i jego szerokością

7 – Funkcje sterujące odsunięciem tekstu od łuku (od lewej, od prawej, od góry/dołu)

      2. Explode Text (TXTEXP) – Rozbija wstawiony tekst na obiekty typu polilinie

rozbicie tekstu _EXT

       3. Change Case (TCASE) – Zmienia wielkość liter w wybranym tekście, tekście wielowierszowym, atrybutach i tekście wymiaru.

Zmiana tekstu_EXT

       4.Rotate (TORIENT) – Obraca tekst, tekst wielowierszowy (wtekst), definicje atrybutów i bloki z atrybutami wokół ich punktu środkowego z przyrostami co 180⁰.

Zawiera dwie opcje obrotu wskazanego tekstu:

 • Ø New absolute rotation – Wprowadź nowy kąt orientacji bezwzględnych dla wszystkich wybranych tekstów
 • Ø Most Readable – Ustawia wybrane obiekty tekstowe w najbardziej czytelnej orientacji wyrównanej do prawej i do góry

 

          5.Fit (TEXTFIT) – Rozciąga lub skraca szerokość tekstu (jednowierszowego) na podstawie nowych punktów: początkowego i końcowego. Aby dopasować tekst wielowierszowy (wtekst), należy go rozbić (zamiana na tekst jednowierszowy).

Dopasowanie tekstu_EXT

           6.Justify (TJUST) – Zmienia punkt wyrównania obiektu tekstu bez przenoszenia tekstu. Działa z obiektami tekstu, obiektami tekstu wielowierszowego i obiektami definicji atrybutu.

zmiana pkt.bazowego tekstu_EXP

          7.Convert to Mtext (TXT2MTXT) – Przekształca jeden lub kilka tekstów jednowierszowych na jeden tekst wielowierszowy.

Zmiana na tekst wielowierszowy_EXT

           8.Auto Number (TCOUNT) – Dodaje numerację do tekstów jedno i wielowierszowych w formie liczby, przedrostka lub przyrostka

Po wskazaniu tekstu, należy wybrać sposób sortowania tekstu/ów

 • X – Określa kolejność numerów poprzez zwiększenie wartości współrzędnej X wybranego tekstu
 • Y – Określa kolejność numerów poprzez zwiększenie wartości współrzędnej Y wybranego tekstu
 • Wg kolejności wyboru – Określa kolejność numerów według kolejności, w jakiej tekst został wybrany.

Następnie określamy początkową liczbę sekwencji i jej przyrost

 • Start (początek) – Określa pierwszą liczbę w sekwencji.,
 • Increment (przyrost) – Określa różnicę między kolejnymi numerami w sekwencji.

Ostatnim krokiem jest określenie sposobu umieszczenia dodatkowego tekstu:

 • Overwrite (nadpisz) –  Zastępuje wybrane ciągi tekstowe liczbami
 • Prefix (przedrostek) – Dodaje liczbę jako przedrostek do tekstu
 • Suffix (przyrostek) – Dodaje liczbę jako przyrostek do tekstu

Find&replace (znajdź i zamień) – Zastępuje określony przez użytkownika ciąg tekstowy liczbą

numeracja_EXT

          9.Enclose in Object (TCIRCLE) – Tworzy okrąg, „fasolkę” lub prostokąt wokół każdego wybranego tekstu jedno lub wielowierszowego.

Średnice okręgu, a także szerokość i wysokość „fasolki” oraz prostokąta może być stałe (Constant) lub zmienne (Variable). Zmienne rozmiary dostosowują się do wielkości każdego tekstu na podstawie współczynnika odległości odsunięcia. Opcja „Stała” zamyka wybrane teksty obiektami, które mają tę samą wielkość równą największemu otaczającemu obiektowi.

Po wyborze tekstu, określamy współczynnik odległości oraz obiekt, który ma go otoczyć:

 • Circle (okrąg) – Tworzy okręgi o stałej lub zmiennej średnicy.
 • Slot („fasolka”) – Tworzy „fasolkę” (prostokąt z wypukłymi bokami) o stałej lub zmiennej wielkości. Dla tego obiektu o stałej wielkości można określić wymiary, które pozostają stałe: szerokość, wysokość lub jednocześnie szerokość i wysokość.
 • Rectangle (prostokąt) – Tworzy prostokąty o stałej lub zmiennej wielkości. Dla prostokątów o stałej wielkości można określić wymiary, które pozostają stałe: szerokość, wysokość lub jednocześnie szerokość i wysokość.

Tekst w obiekcie_EXT

         10. Remote Text (RTEXT) – Tworzy obiekty tekstu zdalnego, zwane również obiektami tekstu reaktywnego, które są wyświetlane w taki sam sposób, jak teksty w programie AutoCAD, jednak źródłem tekstu jest zewnętrzny plik tekstowy lub wartość wyrażenia języka DIESEL. Obiekt „rtext” można edytować za pomocą polecenia RTEDIT.

Obiekty typu „rtext” wykorzystuje się jako odniesienia do pliku w celu wyświetlenia tekstu, takiego jak uwaga arkusza lub zastrzeżenia prawne, który jest wspólny dla kilku rysunków. Można go także użyć, aby wyświetlić obszerniejszy tekst, na przykład specyfikację lub instrukcję montażu.

Podczas wstawiania tekstu „rtext” dostępne są następujące opcje:

 • Style – określ styl tekstu
 • Height – określ wysokość tekstu
 • Rotation – określ kąt obrotu
 • File – Użyj zewnętrznego pliku tekstowego
 • Diesel – Użyj kodu w języku DIESEL. Wyrażenia języka DIESEL (Direct Interpretively Evaluated String Expression Language) traktują ciągi, jako dane wejściowe i tworzą ciągi wyjściowe. Języka DIESEL można używać w makrach menu w celu podejmowania decyzji lub do wyświetlania tekstu na pasku stanu.

11.Text Mask (TEXTMASK) – Tworzy pusty obszar maskujący za wybranymi tekstu jedno lub wielowierszowymi, odsunięty od nich o określoną wartoś

Teksty są grupowane z obiektami maskującymi, co powoduje, że są one przesuwane, kopiowane i wymazywane razem. Aby zaktualizować maskę po edycji tekstu, uruchom polecenie TEXTMASK ponownie i wybierz element tekstu, który ma zostać zaktualizowany. Poprzedni obiekt maskujący zostanie usunięty i zostanie utworzony nowy. Polecenie towarzyszące TEXTUNMASK usuwa maski z tekstu.

Uwaga: Obiekty w obszarze papieru używane do maskowania obiektów w obszarze modelu nie są pokazywane prawidłowo w wydrukach, mimo że mogą być prawidłowo wyświetlane w obszarze wyświetlania. W czasie drukowania program AutoCAD przetwarza rzutnie modelu przed przetworzeniem obiektów układu obszaru papieru. W rezultacie niemożliwe jest, aby dowolne miejsce w obszarze papieru było „nad” czymkolwiek w obszarze modelu.

Dostępne opcje dla tego polecenia:

 • Wipeout – Tworzy obiekt maskowania z prostokątną ramką wyświetlaną w kolorze tła grafiki
 • 3dface – Tworzy trójwymiarowy obiekt powierzchni
 • Solid – Tworzy obiekt bryłowy 2D w określonym kolorze

       12. Unmask Text (TEXTUNMASK) – Usuwa maskę z wybranego tekstu lub tekstu wielowierszowego, który został przysłonięty za pomocą polecenia TEXTMASK

.

wstecz

Comments are closed.